Politica de confidențialitate

Anonimov SRL („Anonimov”), în calitate de operator al website-ului www.anonimov.ro, se angajează să protejeze intimitatea utilizatorilor menținând datele personale ale acestora private și confidențiale. Această politică de confidențialitate este în conformitate cu (1) legislația completă de confidențialitate din Uniunea Europeană, incluzând Directiva EU 95/46/EC despre protecția indivizilor în legătură cu datele personale și manipularea acestora, și cu (2) legislația aplicabilă în România incluzând Legea 677 2001 actualizată pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Această politică de confidențialitate stabilește practicile de confidențialitate ale Anonimov și oferă informații despre scopul prelucrării de date ale Anonimov, despre categoriile de destinatari ai acestor date, despre existența dreptului de acces al utilizatorului, al celui de a rectifica datele personale, de a interveni și de a se opune.

Vizitând website-ul la adresa www.anonimov.ro sau oferind datele personale către Anonimov prin alte mijloace, acceptați practicile descrise în această Politică de Confidențialitate.

DEFINIȚII

a) date cu caracter personal – orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

b) prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea;

c) stocarea – păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;

d) sistem de evidență a datelor cu caracter personal – orice structură organizată de date cu caracter personal, accesibilă potrivit unor criterii determinate, indiferent dacă această structură este organizată în mod centralizat ori descentralizat sau este repartizată după criterii funcționale ori geografice;

e) operator – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, care stabilește scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; dacă scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt determinate printr-un act normativ sau în baza unui act normativ, operator este persoana fizică sau juridică, de drept public ori de drept privat, care este desemnată ca operator prin acel act normativ sau în baza acelui act normativ;

f) persoană împuternicită de către operator – o persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, care prelucrează date cu caracter personal pe seama operatorului;

g) terț – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizată, operatorul ori persoana împuternicită sau persoanele care, sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze date;

h) destinatar – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, căreia îi sunt dezvăluite date, indiferent dacă este sau nu terț; autoritățile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competențe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari;

i) date anonime – date care, datorită originii sau modalității specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă;

j) cookie – șir de caractere alfanumerice, trimis de un server unui browser web și apoi trimis înapoi (nemodificat) de către browser, de fiecare dată când accesează acel server. Cookie-urile sunt folosite pentru autentificare precum și pentru urmărirea comportamentului utilizatorilor.

FOLOSIREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ

Folosim datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul:

 • efectuării serviciilor cerute şi plata contravalorii lor;
 • îmbunătăţirea serviciilor oferite de către noi, în funcţie de cerinţele dumneavoastră;
 • îndeplinirea obligaţiilor noastre prevăzute de lege, în special a celor legate de colectarea datelor.

COLECTAREA DE DATE

Colectăm date cu caracter personal:

 • furnizate de către dumneavoastră la înregistrarea la pagina noastră;
 • furnizate de către dumneavoastră în cadrul sondajelor de opinie;
 • furnizate de către dumneavoastră la folosirea şi efectuarea plăţilor şi contabilizărilor, legate de serviciile noastre cu plată;
 • furnizate de către dumneavoastră în scopul participării la campanii publicitare şi sondaje sau în scopul abonării la newsletter.

DREPTURILE CLIENȚILOR

În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, utilizatorii au următoarele drepturi:

 • dreptul la informare;
 • dreptul la acces la date;
 • dreptul de intervenție;
 • dreptul de opoziție;
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
 • dreptul de a se adresa justiției;
 • dreptul să facă plângere la autoritatea de supraveghere.

În vederea exercitării drepturilor mai sus prevăzute, utilizatorul va înainta Anonimov o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată, în care poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate, la adresa office@anonimov.ro sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.